Experteses de la XRAq

 

Medi ambient i ecologia:

 • Estudis de qualitat de l’aigua al medi.
 • Presència de fitoplàncton tòxic i altres patògens (micro i macroscòpics), la seva abundància, dinàmica poblacional i possible efecte sobre cultius aqüícoles.
 • Minimització de factors mediambientals negatius sobres instal·lacions d’aqüicultura.
 • Processos físic-químics ambientals i el seu efecte sobre cultius aqüícoles.
 • Impacte ambiental d’instal·lacions d’aqüicultura. Possibilitats de minimització.
 • Ecologia tròfica, morfometria y morfologia del tracte digestiu, biologia reproductiva (aspectes macro i microscòpics) d’espècies íctiques mediterrànies.

 

Zootecnia i cultius alternatius:

 • Zootecnia i creixement de mol·luscs bivalves i gasteròpodes marins i equinoderms.
 • Tècniques de cultiu extensiu
 • Zootecnia en noves espècies
 • Aqüapònia
 • Estudis reproductius i metabòlics nutricionals de crustacis.

 

Enginyeria de sistemes:

 • Nous materials per instal·lacions d’aqüicultura.
 • Hidrodinàmica en circuits RAS.

 

Societat, economia i mercat:

 • Estudis de percepció del consumidor
 • Panells de tastos
 • Estudis de mercat tecnològics i viabilitat financera.
 • Transformació i diversificació de producte d’aqüicultura
 • Noves presentacions per productes aqüícoles

 

Reproducció:

 • Estudi dels factors ambientals i endocrins determinants del sexe en peixos de cultiu.
 • Control de la determinació del sexe en llobarro. Patentat.
 • Estudi de factors epigenètics sobre l’ontogènia.
 • Regulació hormonal de la espermatogènesi.
 • Treball amb Zebrafish com a model d’experimentació en reproducció.
 • Gametogènesis de peixos, mol·luscs i crustacis.

 

Sanitat animal i benestar:

 • Profilaxis, detecció i en el seu cas, tractament de patologies en organismes aquàtics. Especialitzats en espècies d’interès comercial cultivats al Mediterrani.
 • Histologia i histopatologia d’espècies d’interès en aqüicultura durant el seu desenvolupament larvari i estat adult.
 • Estudi del benestar animal en peixos de cultiu basats en l’estudi dels seus indicadors i tenint en compte les condicions de cultiu.

 

 

Biotecnologia:

 • Formulacions de nanopartícules per vaunes/ immunoestimulants /tracta-ments medicamentosos per espècies de peixos d’interès comercial.

 

Fisiologia i Immunologia:

 • Estudi de les particularitats del sistema immune innat dels peixos per desenvolupar tractaments terapèutics més efectius. Estudis basats principalment en l’estudi dels macròfags.

 

Metabolisme i nutrició:

 • Energia i metabolisme intermediari relacionats amb l’alimentació, fent servir entre d’altres, isòtops estables.
 • Estès oxidatiu d’enzims i metabòlits i el recanvi proteic.
 • Substitució de components alimentaris de pinsos.
 • Optimització de pinsos per tal d’aconseguir una millora fisiològica del peix.
 • Regulació del creixement i desenvolupament en peixos d’aqüicultura.
 • Descripció dels mecanismes adaptatius a nivell cel·lular i molecular que tenen lloc al múscul esquelètic i cardíac en resposta a l’activitat contràctil induïda per la natació en peixos.

 

Aqüicultura d’espècies autòctones d’aigua dolça. Biologia, ecologia, comportament i conservació:

 • Biologia, ecologia i comportament en peixos d’aigua dolça.
 • Avaluació de l’impacte de les barreres fluvials i diverses activitats antropogèniques (extraccions d’àrids, contaminació, pesca esportiva i introducció d’espècies exòtiques) sobre les poblacions de peixos autòctones (a nivell ecològic i genètic).
 • Estudis de benestar animal i comportament al laboratori.
 • Conservació d’espècies amenaçades mitjançant mesures al medi i cultiu en condicions controlades.

 

Biologia, histopatologia i reproducció de mol·luscs i crustacis:

 • Avaluació de l’estat reproductiu i sanitari de mol·luscs i crustacis fent servir tècniques de microscòpia òptica i electrònica.

 

Parasitologia de peixos i qualitat d’aigua:

 • Identificació i tractament parasitari en organismes aquàtics i instal·lacions de cultiu.
 • Prevenció contra infeccions parasitàries en instal·lacions de cultiu.

 

Metodologies:

 • Microscòpia òptica, electrònica i tècniques de biologia mol·lecular (FISH, PCR, NGS…).
 • Anàlisi i tractament de l’aigua amb metodologies d’elèctrodes específiques, espectrometria, microscòpia i citometria de flux.