Beca UAB: Estudi de la variabilitat natural i canvis introduïts per l’impacte Antropogènic en la diversitat i xarxes tròfiques en el mar profund del Mediterrani.