El BOE publica les bases reguladores dels ajuts a la investigació en els Plans Nacionals d’Aqüicultura

El BOE ha publicat les bases reguladores dels ajuts a la investigació dels Planes Nacionales de Acuicultura del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Es tracta de la convocatòria nacional més important en matèria de finançament de recerca bàsica i enguany porta moltes novetats.

Podeu consultar-les en aquest enllaç: https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2016-5880

21/06/16