Quality and safety of products of aquaculture

Garantir la qualitat dels productes d’aqüicultura pel consumidor ha passat a ser una prioritat àmpliament reconeguda; com més avancem en el control del procés productiu, més podem influir en la qualitat del producte i podem dirigir-la cap un o altre sentit. Les condicions de cultiu, com la recirculació de l’aigua, la composició dels pinsos i la presència de toxines al medi que poden passar sobretot a bivalves, son alguns dels aspectes que poden influir en la qualitat objectiva dels productes. Cal conèixer com afecten aquests factors a la qualitat de la canal, especialment en relació a la deposició lipídica, un dels aspectes més influïbles i al mateix temps més relacionats amb la qualitat del peix. Avui s’està en condicions de buscar indicadors moleculars que permetin definir característiques de qualitat. Tanmateix, qualitat és també un paràmetre altament subjectiu i que requereix tipificació en estudis de preferències dels consumidors.

Tots aquests aspectes es poden exemplificar amb:

a. L’estudi de la qualitat dels productes d’aqüicultura amb una visió integradora des de la valoració del consumidor fins la identificació d’indicadors moleculars
b. El metabolisme lipídic, la seva regulació endocrina, com queda afectat per diversos pinsos i l’establiment d’indicadors de l’acumulació i mobilització del greix. Així com indicadors per optimitzar la qualitat
c. La recerca de nous i millors mètodes per identificar de manera ràpida la presència de toxines alimentàries marines
d. el desenvolupament de tècniques concretes per fer el diagnòstic precoç de certes malalties que poden patir els animals, de les que destaquem el Perkinsus (afecta a bivalves). En el marc de la Xarxa s’ha dissenyat i patentat un mètode de diagnosi precoç pel Perkinsus, que en breu es podria veure millorada, disminuint el temps necessari per la diagnosi de varies hores a desenes de minuts.