Internationalization

La internacionalització és, conjuntament amb la valorització, una de les tendències més actuals per ajudar, tant al món del sector productiu com de la recerca, a trobar nous horitzons de treball fora de les nostres fronteres. La XRAq per tal de donar una empenta al seu sector està fent cada cop més accions cara a l’exterior per difondre i interrelacionar els seus grups amb grups estrangers. Aquestes accions es troben de molta utilitat cara a emprendre nous projectes. Totes aquestes accions i moltes altres es poden consultar a les “Memòries anuals de la XRAq”.