Borsa de treball

Beca Predoctoral FPI
Se buscan candidatos interesados en realizar la Tesis Doctoral en el Departamento de Fisiología de la Universidad de Barcelona.

Se ofrece beca predoctoral FPI con cargo al proyecto:
CARACTERIZACIÓN DE LOS EFECTOS DE NUTRIENTES Y COMPONENTES DE LA DIETA SOBRE LA FUNCIONALIDAD DEL ADIPOCITO Y LA FISIOLOGÍA INTESTINAL; REGULACIÓN DE LOS TRANSPORTADORES DE ÁCIDOS GRASOS EN TRUCHA Y DORADA (AGL2011-24961).

Más información


PhD position in Fish Developmental Epigenetics, IIM-CSIC, Vigo,
Spain. (FPI-MICINN)2012

PhD position on fish developmental epigenetics are available in the lab of Aquatic
Molecular Pathobiology (PI: Josep Rotllant). Research in our group focuses on the
study of cellular and molecular mechanisms controlling the differentiation of muscle,
bone and pigment cells during embryogenesis (see: Tan et al., PNAS 103(8):2713-8.
Rotllant et al., Matrix Biol. 27(6):561-72; Monroig, et al., BBA. 1801:1145-54; Li et al.
PLoS One. 6(12):e28524.)

More info


Research Unit Muscle Biology and Growth offers a position for a Postdoctoral scientist as a leader of a working group (TVL E 14)

This tenure-track position is available for 3 years from July 15, 2012. A permanent employment of the successful candidate is designated.

Position 2012-03

Working area: The successful applicant will lead a working group investigating physiological principles of development and growth of farm animals. The applicant should be aple to identify relevant research topics, to conceive appropiate research strategies and to solve problems in an interdisciplinary approach.

More info


Postgraduate Studentships at the
University of the Highlands and Islands

As part of a larger programme, funded by the European Social Fund, two PhD studentships are being
offered in the Lipidomics Research Facility, Department of Diabetes and Cardiovascular Science,
University of the Highlands and Islands (UHI), Inverness, Scotland.
Investigation of Lipid Metabolism in a Cellular Model of Type 2 Diabetes

Més Informació


Oferta de tesi Doctoral
Unidad de Cultivos Acuícolas
Institut de Recerca I Tecnologia Agroalimentaries (IRTA)
Sant Carles de la Ràpita

Título del proyecto: Formulaciones alternativas de piensos para peces: Efecto sobre el metabolismo lipídico y sobre los gastro- y neuropéptidos que regulan la ingesta en larvas y juveniles.
Més informació.

 


Xarxa de referència de R+D+i en Aqüicultura de la Generalitat de Catalunya, precisa incorporar:

Termini exhaurit

PROMOTOR/A DE LA XARXA DE REFERÈNCIA
 EN AQÜICULTURA 

Funcions:

S’integrarà en la Xarxa de R+D+I d’Aqüicultura i portarà a terme la identificació i divulgació de la oferta científico-tecnològica dels diferents grups de recerca que composen la xarxa, així com l’estructuració, la planificació i la consecució de tot tipus de projectes de recerca, desenvolupament de producte/procés productiu o innovació tant a nivell nacional com internacional amb participació empresarial i/o multisectorial.
Funcions importants seran:

 1. Cerca de bases de dades, tant pel que fa a projectes, empreses, centres tecnològics i universitats i centres de recerca.
 2. Seguiment de les propostes de projectes.
 3. Assessorament de les noves convocatòries de subvencions de les diferents administracions públiques d’interès per les xarxes.

 Perfil:

Titulació superior de llicenciatura en ciències – prioritàriament en Biologia, Biologia Marina, Veterinària, Ciències Ambientals, Bioquímica, Farmàcia, Enginyeria en Agronomia etc.

Es valorarà:

 1. El títol de doctor.
 2. L’ experiència en el sector de l’Aqüicultura (departament tècnic, desenvolupament de nous productes, R+D, qualitat, etc), tant pel que fa a producte, procés productiu i serveis.
 3. El coneixement dels programes subvencionats per les administracions públiques (autonòmica, estatal i europea), patents, planificació i gestió de projectes d’R+D+i, de l’oferta tecnològica d’interès pel sector i dels aspectes legals de la transferència de tecnologia.
 4. Haver dissenyat, cercat socis i presentat projectes a les diferents administracions públiques.
 5. Experiència en gestió R+D
 6. Domini del català i castellà. Nivell elevat d’anglès.
 7. Facilitat de comunicació i capacitat d’iniciativa, creativitat i treball en equip.
 8. Disponibilitat per viatjar.
 9. Informàtica a nivell d’usuari. 

S’ofereix:

Contracte per obra i servei amb una durada de 8 mesos amb possibilitat de continuïtat.

Retribució en funció de l’experiència i aptituds del candidat/-a.

Jornada de 37,5 hores setmanals.

Contacte:

Les persones interessades hauran d’enviar el seu CV, carta de motivacions i expectatives econòmiques en format electrònic a anebot@ub.edu,
ABANS DEL 9 DE MAIG DE 2011 indicant la referència: PROMOTOR XARXA AQÜICULTURA


Instituto de Acuicultura de Torre de la Sal

Contrato n° 1
Categoría: Técnico superior de actividades técnicas y profesionales
(GP 3)
Titilación requerida: Técnico superior de formación profesional en
laboratorio de diagnostico clínico.

Tareas a realizar:
"Trabajos relacionados con técnicas de Biología Molecular (Extracción RNA, PCR, rt
PCR, Northern, HIS, etc.). Análisis inmunológico (Inmunocitoquímica, ELISA, EIA, RIA, para determinación de niveles hormonales)."

(+ Info)

Contrato n° 2
Categoría: técnico superior de actividades técnicas y profesionales
(GP 3)
Titilación requerida: técnico superior de formación profesional en
Anatomia Patológica y Citología.

Tareas a realizar:
1- manipulación de peces marinos, anestesia, muestreos de peces para la toma de datos biométricos, muestras de sangre, muestras bacteriológicas, y muestras letales y no letales pasa diagnóstico de parásitos, necropsias de peces.
2- Apoyo en la realización de análisis hematológicos, serológicos e inmunohistoquímicos de parásitos de dorada y lubina, así como de parámetros de la respuesta inmunitaria.
3- Asistendia en la determinación de los nivelesde infección por parásitos de peces.
4- Apoyo en el procesado y archivado de preparaciones histológicas del grupo de Patología
5-.Preparación de reactivos y medios de cultivo"

(+ Info)


ETS LLICENCIAT I TENS UN BON CURRÍCULUM?

T’INTERESSA EL MON DE LA BIOLOGIA MARINA I/O LA SANITAT DE PEIXOS?

T’AGRADARIA FER UNA TESI DOCTORAL?

NECESSITEM GENT PER TREBALLAR EN DOS PROJECTES DE RECERCA RELACIONATS AMB AQUESTS TEMES:

– Estudi de la variabilitat natural i canvis introduïts per l’impacte Antropogènic en la diversitat i xarxes tròfiques en el mar profund del Mediterrani.

– Paràsits de la tonyina vermella de l’Atlàntic Oriental (Thunnus thynnus) en poblacions naturals i cultivades. Comunitats i patologies associades

REQUERIMENTS:
• DISPOSICIÓ PER SOL·LICITAR UNA BECA I A COL·LABORAR EN EL PROJECTE DE RECERCA DURANT TRES-QUATRE ANYS.
• BON EXPEDIENT ACADÈMIC (superior a 2,3)

Interessats: contacteu amb Maite.Carrasson@uab.cat o Francesc.Padros@uab.cat
Unitat de Biologia Animal
Dpt. Biologia Animal, Biologia Vegetal i Ecologia
Facultat de Veterinària
Universitat autònoma de Barcelona

Barcelona, Abril de 2011